ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting Decision-Makingin in Election of the Mayor and Council Members of Hang Dong Sub-District Municipality of the Medical Personnel of Hang Dong Hospital, Hang Dong District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
จงรักษ์ สมการณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558