การดำเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 = A Practice for Instructional Supervision Schools Under Secondary Educational Service Area Office 19 /

ผู้แต่ง
ฌารินี ทองมี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.203 ฌ111ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ฒ, 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.