ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยครอบครัวตามโครงสร้างซีท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน = Guardians' Opinions of Educational Management for the Disabled by Families According to Seat Structure, Special Education Center, Lamphun Province /

ผู้แต่ง
อัมรินทร์ พันธ์วิไล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553