ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting People's Decision-Making in Election of the Mayor of Nong Phueng Sub-District Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
บรรจง แก้วเสมอตา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557