การนำหลักพุทธปรัชญาเรื่อง อริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาของครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 = The Buddhist Philosophy Application of Four Noble Truths in Course Syllaabus of Social Studies Teachers in Srisaket Primary Educational Service Area Office 3 /

ผู้แต่ง
สุภาพร วงศ์ชาลี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3175 ส838ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
ฉ, 104 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.