การศึกษาวิเคราะห์การให้คำปรึกษาในรายบุคคลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Giving Counsel to Melancholy People According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ลำปาง กำหอม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559