ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของสังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่มีต่อผู้จาริกแสวงบุญในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Values of the Four Holy Places to Buddhist Pilgrimages /

ผู้แต่ง
ธนิสร พลศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3135 ธ266ศ 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฐ, 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.