ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย = Leadership of Abbots on Four of Social Solidarity Sangahavatthu in the Ecclesiastical Administrative Region of Muang Nongkhai District, Nongkhai Province /

ผู้แต่ง
พระมหาประภาส ปภสฺสโร (วงศ์ประชุม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ป346ภ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ฌ, 175 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.