การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Good Governance in Duty Performance of Local Administrative Personnel, Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุภาพร ปรีชานันทศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559