ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = The Relationship Between the Teachers Motivation and the Effectiveness of the Schools Under Loei Primary Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
กฤษฎา จันทา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559