การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ = An Application of Iddhipadadhamma to Public Service of the Personnel in Phare City Municipality, Phrae Province /

ผู้แต่ง
ปัทมา สุยานะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362 ป533ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ฑ, 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.