การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = An Application of Sangahavatthudhamma to Administration of the Children' Development Centers in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
กรชนก มีป้อม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ก152ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ณ, 136 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.