การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น = Welfare Payment to Senior People According to Interior Ministry's Procedure Involving the and Money for Life Living of Local Administration Organization B.E.2552 of Donglan Tambon Administration Organization, Sichomphu District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ฤทธิรณ ชาติทหาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.63 ฤ174ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
ฑ, 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.