ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 = Administrators' Administrative Skills Affecting the Management of Information System in Schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
พระชิษณุพงศ์ สุธมฺโม (คุณศรีเมฆ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.33 ช576ท 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ณ, 190 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.