การตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางชำระเงินค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร = A Decision in Payment the Elecricity Bills of the Consumers in Kamphaengphet Municipality Area /

ผู้แต่ง
ชวลิต เขตตลาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.49 ช281ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
ฑ, 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.