การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 = School Administrators' Administration by Four Sublime States of Mind at Schools in Chumphonburi District, Surin Province /

ผู้แต่ง
สายฝน เจริญรัมย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส655ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
ญ, 107 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.