การนำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Principle of Four Kinds of Treatment in Buddhism to Official's Duty Performance at Tambon Thung Luang Administration Organization, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ชารี แสนคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ช527ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
ณ, 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.