การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน = Participatory Action Research to Develop Problem-Based Learning in Pusjimchaingyuen Scripture School /

ผู้แต่ง
พระชนะ ชยธมฺโม (ชนะชัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.154 ช141ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
ญ, 280 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.