การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : โรงเรียนวัดหนองตะครอง = The Development of Student-Centered Learning by Participatory Action Research : Wat Nongtakrong School /

ผู้แต่ง
ธัญลักษณ์ อัยวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.155 ธ454ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฏ, 250 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.