ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Opinions on Election of Tambon Phon Sawan Municipality's Mayor, Selaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
กาญจนา สาไชยันต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557