การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 = THE ACADEMIC ADMINISTRATION BY SMALL-SIZED SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATION SERVICE, KARASIN AREA 2 /

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ ปารมีชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561