สามเณรเหล่ากอแห่งสมณะ /

ผู้แต่ง
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1