การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก = An Analitical Study of the Principle of Political Science in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ธ353ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
Physical description
ฌ, 194 หน้า ; 30 ซม.