การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ = The concept of good governance in Theravada Buddhism and the republic of Plato : A comparative study

ผู้แต่ง
พระมหาเวชยันต์ กิตฺติโสภโณ (แก้วพวง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว896ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Physical description
257 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.