ความคิดเรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท = The Concept of Gods in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาสมศักดิ์ สุวณฺณรตโน (สุวรรณรัตน์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31211 ส282ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
Physical description
ฎ, 156 หน้า ; 30 ซม.