การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Tranquility Meditation in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระปัญญา ธนปญฺโญ (บัวทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ป524ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
Physical description
(ก-ฌ) 140 หน้า ; 30 ซม.