การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องจุดหมายสูงสุดและรูปแบบการตัดสินทางจริยศาสตร์ /

ผู้แต่ง
พระฉลอง ถาวโร (อังศรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 179.7 ฉ151ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฆ), 124 หน้า ; 30 ซม.