ความรักในพุทธปรัชญา = Love in Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาปรีชา ปริญาณจารี (หลักโคตร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ป467ค 2545
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[ก-ฒ] 139 หน้า ; 30 ซม.