เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ = Statistical Information Technology : Data in Information Systems /

ผู้แต่ง
สุชาดา กีระนันทน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4