การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง วัตร ในพระไตรปิฎก = An Analytical Study of Vatta in Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาไพโรจน์ โอภาโส (โสภา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 พ993ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 135 หน้า ; 30 ซม.