การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส /

ผู้แต่ง
พระครูวิบูลศีลโสภิต (เสรี ชื่นชม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ว637ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
207 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.