การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส = The Ecclesiastical Education Management of H.R.H. Somdet Phramaha Chao Krom Phraya Vajirananavarorasa /

ผู้แต่ง
พระครูวิบูลศีลโสภิต (เสรี ชื่นชม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1