ธรรมที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน = A Study of the Obstracles in Practice of Vipassana Kammatthana (Insight Meditation) /

ผู้แต่ง
ยุพกานต์ ตัณฑเกยูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1