การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกายคตาสติในพระไตรปิฎก = An Analytical study of Kayagatasati in Tipitaka /

ผู้แต่ง
อนุวัตน์ ตรีจิตรวัฒนากูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1