ทัศนคติทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Moral Attitude of Administration Personnel of Local Administration Organization : A Case Study of Suwannaphum district, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
ลำพัน เศรษโฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ล344ท 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 128 หน้า ; 30 ซม.