การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามแนวพุทธจริยศาสตร์ : ศึกษากรณีทิศ 6 /

ผู้แต่ง
พระอุดมศักดิ์ ปิยวณฺโณ (จันทบุตร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 อ797ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ), 154 หน้า ; 30 ซม.