ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเข้าถึงความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ศึกษากรณีปฏิจจสมุปบาท = A Comparative Study of the Way to Attain the Truth According to Buddhist Principles and Science Principles : A Case Study of Dependent Origination

ผู้แต่ง
พระภูริวัทน์ ฐิตปุญฺโญ (ดอกบัว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3015 ภ682ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 152 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.