ศึกษาวิเคราะห์เรื่องช้างในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Elephants in Theravada Buddhist Scriptures /

ผู้แต่ง
พระคำหาญ ปญฺญาธโร (ศาลางาม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294 ค389ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 99 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.