การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติความเชื่อของชาวอีสานที่มีต่อประเพณีบุญผะเหวด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดร้อยเอ็ด = An Analytical study of Isan People's Ideology Towards Boonphaves Custom : A Case Study of Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดพร ปิยธมฺโม (คำกอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1