การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีต่อวถีชีวิตของชาวอีสาน : เฉพาะกรณีอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม = An Analytical of the Ideology in Punna and Papa (Merit and Demerit) in the Lifestyle of Isan People : A Case Strudy of Kae Dam District, Mahasarakham /

ผู้แต่ง
พระกัณหา กนฺตสีโล (อนุอัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ก386ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌฌ) 140 หน้า ; 30 ซม.