การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.1 ธ353ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 194 หน้า ; 30 ซม.