การบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เชต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = School Administration According to the Good Governance:A Case Strudy of Schools Affiliated with the Chiangmai Education region 3,Fang district, Chiangmai Province /

ผู้แต่ง
สุวิชา กาคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.8 ส879ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 145 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.