การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นำในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า /

ผู้แต่ง
พระบุญเรือง ฐิตธมฺโม (สุทธิชัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 บ548ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 150 หน้า ; 30 ซม.