การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกัมมัสสกตาญาณในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Kammassakatanana in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
แม่ชีบุปผา หงส์ชั้น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1