การปฏิบัติต่ออารมณ์ในพุทธศาสนาเถรวาท = The Ways to Treat with Sense-Objects in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระอัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ (พันธ์แก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 อ577ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 107 หน้า ; 30 ซม.