การพัฒนาสถาบันครอบครัวตามหลักคำสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = Family Development According to the Teaching of Chaste Live in the Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระฉลาด นิปโก (เถาปรัก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ฉ165ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.