การศึกษาเชิงวิเคราะห์การแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์มหานิบาตชาดก = An Analytical Study of the Buddhisattava's Preaching as Depicted in Mahanipata Jataka /

ผู้แต่ง
พระมหาประพันธ์ ปภสฺสโร (ไชยมล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3184 ป319ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 112 หน้า ; 30 ซม.