ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระมหากิตติพงษ์ วงศ์สาย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.101 ก674ค 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-19) 133 หน้า ; 30 ซม.