รู้แจ้งในชาตินี้ = In this very life /

ผู้แต่ง
พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1