การศึกษาเรื่องโจรในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study of Bandits in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 พ328ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 155 หน้า ; 30 ซม.