ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนต่อหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการ แบบองค์รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfactions of Teacher, Guardians and Students Toward Integrated Local Curriculum of Secondary School Grade1, Academic Year 2548 : A Case Study of Doitao Wittayakom School, Doitao District, Chiang Mai Province

ผู้แต่ง
พัชรินทร์ กันวะนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 375 พ523ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 104 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.